Untitled Document
- 21/1/2018
Untitled Document
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Hội nghị tổng kết hợp phần SXSH trong công nghiệp 2005 – 2011
Lợi ích kép từ việc ứng dụng SXSH trong công nghiệp
Giải quyết ô nhiễm tại Công ty CP Mía đường Sông Lam
Tài liệu hướng dẫn lồng ghép SXSH và Sử dụng năng lượng hiệu quả
Anh Ngân - Người phục hưng làng nghề truyền thống ở Nghi Đức
Làng rượu men lá Con Cuông rộn ràng vào vụ Tết
Ngư dân Diễn Châu giàu lên nhờ nghề chế biến tôm nõn
Cần hỗ trợ, chuyển đổi nghề cho lao động lò gạch thủ công
Chú trọng phát triển công nghiệp trở thành mũi nhọn kinh tế
Untitled Document
Chính sách về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
Ngày cập nhật 15/03/2013


          Ngày 24/12/2012 Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 221/2012/TTLT-BCT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chiến Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) đến năm 2020. Ngày 26/2/2013, Bộ Công Thương đã có Công văn số 1954/BCT-KHCN về việc hướng dẫn thực hiện chiến Chiến lược sản xuất sạch hơn đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2014. Trên cơ sở triển khai Chiến lược SXSH theo Quyết định số 1419/QĐ-TTg về việc Phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, Bộ Công Thương đã đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty thực hiện quy định tại Điều 3 Quyết định số 1419/QĐ-TTg. Nội dung thực hiện gồm: chỉ định hoặc thành lập đơn vị đầu mối về SXSH (nếu chưa có) để thực hiện Chiến lược.

          Đây là một trong những nội dung quan trọng để triển khai Chiến lược sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp đã được Thủ tướng phê duyệt nhằm thực hiện các mục tiêu từ nay đến năm 2015 có 50% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; 25% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn tiết kiệm được từ 5 – 8% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm; 70% các Sở Công Thương có cán bộ chuyên trách đủ năng lực hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp. Và từ năm 2016 đến năm 2020: 90% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;  50% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn tiết kiệm được từ 8 – 13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm; 90% doanh nghiệp vừa và lớn có bộ phận chuyên trách về sản xuất sạch hơn; 90% các Sở Công Thương có cán bộ chuyên trách đủ năng lực hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp./.

Xuân Vinh - Phó phòng Khuyến công

 

 Bản in  Lên đầu trang
- Tiết kiệm năng lượng điện trong các khu vực hành chính sự nghiệp  (14/03/2013)
- Giải pháp chiếu sáng công cộng tiết kiệm và hiệu quả (27/12/2012)
- Tài liệu hướng dẫn lồng ghép SXSH và Sử dụng năng lượng hiệu quả (31/12/2010)
- Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành luyện thép (31/12/2010)
- Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành hoàn tất sản phẩm kim loại (31/12/2010)
- Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành dệt nhuộm (31/12/2010)
- Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành tinh bột sắn (31/12/2010)
- Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành sản xuất bia (24/11/2010)
- Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành sản xuất giấy và bột giấy (24/11/2010)
Untitled Document
 Thông tư số 26/2014/TT-BCT Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
 Quyết định 73/2015/QĐ-UBND Quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tỉnh Nghệ An
 Quyết định số 5264/QĐ-UBND.CNTM ngày 10/11/2015 Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020
 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An
 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND về việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Untitled Document