Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

Cơ cấu tổ chức cán bộ và các phòng ban của Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An

 

                                             DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC PHÒNG BAN TRUNG TÂM: 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ e-mail

BAN LÃNH ĐẠO

1

Nguyễn Xuân Thanh

Giám đốc

0982313368

thanhkcna@gmail.com

2

Hoàng Văn Diện

Phó Giám đốc

0913055681

dienkcna@gmail.com

3

Ngô Xuân Vinh

Phó Giám đốc

0948000789

vinhxuankcna@gmail.com

PHÒNG HC-TH

1

Chế Thị Oanh

Trưởng phòng

0983830471

oanhkcna@gmail.com

2

Lê Thị Hường

Phụ trách KT

0983564255

huongkcna@gmail.com

3

Đậu Thị Nghệ

Chuyên viên

0915064852

nghekcna@gmail.com

4

Nguyễn Kỳ Thường

Lái xe

0912193404

thuongkcna@gmail.com

PHÒNG KHUYẾN CÔNG

1

Chế Thị Vinh

Phó phòng

0985830466

vinhchekcna@gmail.com

2

Hà Thị Hoàng Yến

Chuyên viên

0982482747

yenkcna@gmail.com

3

Đặng Thị Thùy Linh

Chuyên viên

0944987499

linhkcna@gmail.com

4

Bùi Thị Hương Giang

Chuyên viên

0982298810

giangbuikcna@gmail.com

PHÒNG CNHT

1

Nguyễn Công Nhâm

Trưởng phòng

 0913278982

nhamkcna@gmail.com

2

Nguyễn Xuân Khoa

Chuyên viên

0982574464

khoakcna@gmail.com

 

 
Phản hồi bài viết