Untitled Document
Thứ Tư - 13/11/2019
Untitled Document
Nghệ An: Nhân rộng mô hình sản xuất gạch không nung tự động
Máy nước nóng năng lượng mặt trời
Hội nghị tổng kết hợp phần SXSH trong công nghiệp 2005 – 2011
Lợi ích kép từ việc ứng dụng SXSH trong công nghiệp
Giải quyết ô nhiễm tại Công ty CP Mía đường Sông Lam
Tập huấn phố biến kiến thức về sản xuất sạch hơn trong các lĩnh vực chế biến nông lâm - Thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng tại huyện Yên Thành.
Khó khăn việc xuất khẩu nhiều mặt hàng huyện Diễn Châu qua đường tiểu ngạch
Ngọt bùi bánh gai xứ Dừa
Nhà máy tinh bột sắn Hoa Sơn chú trọng đầu tư vùng nguyên liệu
Bền bỉ nghề trống Trung Hậu Diễn Châu
Untitled Document
Lời giới thiệu | Cơ cấu tổ chức | Chức năng nhiệm vụ | Thủ tục hành chính

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG TÁC KHUYẾN CÔNG

Căn cứ Quyết số 08/2008/QĐ-BCT ngày 12/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Về việc ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công quốc gia

Căn cứ Quyết số 2711/QĐ-UBND ngày 07/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương.

Trung tâm Khuyến công Nghệ An xây dựng quy trình tiếp nhận và giải quyết công tác khuyến công như sau:

I. ĐỐI VỚI KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG

* Bước 1: Doanh nghiệp lập đề án khuyến công theo mẫu quy định do Trung tâm Khuyến công hướng dẫn và có công văn gửi Phòng Công Thương hoặc Phòng kinh tế (sau đây gọi tắt là Phòng Công Thương) tại địa phương đề nghị hỗ trợ kinh phí từ chương trình khuyến công. Thời gian hồ sơ của doanh nghiệp gửi Phòng Công Thương trước ngày 15/07 hàng năm.

+ Doanh nghiệp  gửi 03 bộ hồ sơ như nhau cho Phòng Công Thương gồm:       

- Công văn đề nghị của doanh nghiệp thực hiện đề án;

- Đề án khuyến công được lập theo mẫu quy định.

* Bước 2: Phòng Công Thương các huyện, thị xã, thành phố thẩm tra cơ sở các đề án khuyến công có đúng nhu cầu thực sự, đúng đối tượng, nội dung theo quy định và phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của địa phương, tổng hợp các đề án và tham mưu cho UBND cấp huyện, thị xã, thành phố có tờ trình đăng ký đề án khuyến công gửi Sở Công Thương (thông qua Trung tâm khuyến công). Thời gian hồ sơ của UBND huyện, thị xã, thành phố gửi Sở Công Thương (thông qua Trung tâm Khuyến công) trước ngày 15/08 hàng năm.

+ UBND huyện, thị xã  gửi 02 bộ hồ sơ như nhau cho Sở  Công Thương (thông qua Trung tâm Khuyến công)  gồm:     

 - Tờ trình đăng ký đề án khuyến công;

- Biểu tổng hợp các đề án khuyến công trên địa bàn (kèm theo các đề án khuyến công).

* Bước 3: Sau khi nhận được văn bản đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố. Trung tâm Khuyến công thẩm tra, tổng hợp các đề án đủ điều  kiện và phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh lập tờ trình gửi “Tổ thẩm định đề án khuyến công” của UBND tỉnh để thẩm định trước ngày 15/09 hàng năm. Đồng thời tham mưu cho Sở Công Thương lập kế hoạch đăng ký kinh phí khuyến công địa phương với Sở Tài chính.  Sau khi Tổ thẩm định họp xem xét các đề án khuyến công và có văn bản thông báo kết quả thẩm định. Trung tâm Khuyến công sẽ tham mưu cho Sở Công Thương tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, phê duyệt từng đề án khuyến công và phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương để triển khai thực hiện.

+ Hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương của Sở Công Thương gồm:

            - Tờ trình của Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương;

            - Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương của Sở Công Thương, kèm biểu tổng hợp kế hoạch kinh phí khuyến công.

* Bước 4: Sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương của UBND tỉnh. Trung tâm khuyến công sẽ tổ chức họp thông báo cho địa phương, doanh nghiệp biết và ký hợp đồng với doanh nghiệp triển khai thực hiện đúng theo những nội dung đã được UBND tỉnh phê duyệt.

II. ĐỐI VỚI KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA

Kinh phí khuyến công quốc gia được Trung tâm Khuyến công xem xét đối với các đề án đảm bảo các điều kiện về chính sách khuyến công của Trung ương như: đề án khuyến công điểm; đề án có tổng vốn đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến, hiện đại; mô hình sản xuất sản phẩm mới …) trên cơ sở của UBND các huyện, thị xã và thành phố đề xuất.

Quy trình và thời gian tiếp nhận hồ sơ đề án khuyến công quốc gia gồm 04 bước như sau:

* Bước 1, Bước 02 như quy trình khuyến công địa phương và thời gian được quy định như sau:

+ Hồ sơ của doanh nghiệp gửi về Phòng Công Thương trước ngày 15/05 hàng năm.

+ Hồ sơ của UBND huyện, thị xã, thành phố gửi về Sở Công Thương (thông qua Trung tâm Khuyến công) trước ngày 31/05 hàng năm.

* Bước 3 Sau khi nhận được văn bản đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố. Trung tâm Khuyến công thẩm tra, tổng hợp các đề án phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh và điều kiện về sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia trình Sở Công Thương xem xét. Sau đó Trung tâm Khuyến công tổng hợp các đề án được Sở Công Thương thông qua tham mưu cho Sở lập thành kế hoạch khuyến công quốc gia gửi UBND tỉnh báo cáo và gửi Cục Công nghiệp địa phương đăng ký. Thời gian hồ sơ của Sở Công Thương gửi về Cục Công nghiệp địa phương trước ngày 30/06 hàng năm.

* Bước 4: Sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch khuyến công quốc gia của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trung tâm khuyến công sẽ tổ chức họp thông báo cho địa phương, doanh nghiệp biết và ký hợp đồng với doanh nghiệp triển khai thực hiện.

GHI CHÚ:

1. CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐƯỢC ƯU TIÊN

* Về địa bàn: ưu tiên các đề án khuyến công ở các địa bàn có công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chậm phát triển; các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Trong trường hợp các địa bàn có điều kiện như nhau thì ưu tiên các đề án khuyến công của các đơn vị có kinh nghiệm, năng lực triển khai thực hiện đề án.

* Về ngành nghề: ưu tiên các đề án đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề; đề án hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; đề án hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghiệp tiêu biểu, sản phẩm mới, sản phẩm còn dở dang.

2. HỒ SƠ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG GỬI VỀ TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG KHÔNG ĐẦY ĐỦ, KHÔNG ĐÚNG THỜI GIAN HOẶC KHÔNG ĐÚNG QUY TRÌNH TRÊN SẼ KHÔNG ĐƯỢC XEM XÉT HỖ TRỢ.

Untitled Document
 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
 THÔNG TƯ SỐ 28/2018/TT-BTC NGÀY 28/3/2018 QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG
 Thông tư 20/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công
 Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2013/TT-BCT về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
 Thông tư số 26/2014/TT-BCT Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Untitled Document