Tiết kiệm năng lượng

08/09/2020 2:10:41 CH

Ngành công nghiệp hỗ trợ chuẩn bị kỹ lưỡng đón thời cơ mới

Thời gian qua, công nghiệp hỗ trợ đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và định hướng là một trong những ngành ưu tiên phát triển và được ưu đãi đầu tư. Với sự ra đời của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ và các văn bản chính sách liên quan,...