Bản tin Trung tâm

12/10/2020 10:44:51 SA

Nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công địa phương “Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng”

Căn cứ Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An. Căn cứ Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân bổ kinh phí khuyến công năm 2020; Quyết định số 246/QĐ.SCT- QLCN ngày 09/7/2020 của Sở Công Thương về việc phê...

12/10/2020 10:40:46 SA

Nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công địa phương “Hỗ trợ đầu tư dây chuyền sản xuất tinh bột sắn dây, tinh bột nghệ”

Căn cứ Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An. Căn cứ Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân bổ kinh phí khuyến công năm 2020; Quyết định số 126/QĐ.SCT- QLCN ngày 03/6/2020 của Sở Công Thương về việc phê duyệt...

12/10/2020 10:34:08 SA

Ứng dụng công nghệ mới, máy móc thiết bị tiến tiến trong sản xuất sắt mỹ thuật

Thực hiện chương trình Khuyến công quốc gia năm 2020, được sự đồng ý của Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương Nghệ An, ngày 30/9/2020, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An đã phối hợp với Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Hưng Phát tổ...