Tiềm năng du lịch Nghệ An

Nghệ An là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Trong những năm qua, đặc biệt là...