Công tác xây dựng Chương trình Khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Chương trình khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 5264/QĐ-UBND.CNTM ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Nghệ An. Chương trình khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020 đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, từng bước góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo việc làm cho nhiều lao động; hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công ngh

 

 

Giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn kinh phí khuyến công là 38.995 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí địa phương cấp huyện hỗ trợ 2.250 triệu đồng chiếm 5,77%, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 22 tỷ chiếm 56,42%, nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ 14.745 triệu đồng chiếm 37,81%. So với giai đoạn 2011-2015, nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh tăng 11,21%, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia tăng 70,67%.

Chương trình khuyến công giai đoạn 2016-2020 đã thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư vào đổi mới ứng dụng máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến, mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm; đào tạo nguồn nhân lực, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm. Chương trình đã góp phần đẩy mạnh việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP; đồng thời thúc đẩy phát triển các cụm công nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công, Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An về ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới, cần thiết phải xây dựng Chương trình khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả của hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiệp nông thôn trong thời kỳ mới. 

Thực hiện Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An, trong đó giao Sở Công Thương chủ trì tham mưu xây dựng Chương trình Khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở nghiên cứu các cơ chế chính sách hiện hành của Trung ương và của tỉnh Nghệ An, Sở Công Thương triển khai xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Chương trình khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. Quá trình xây dựng và thực hiện đảm bảo trình tự như sau:

Sở Công Thương đã chủ động thành lập Tổ xây dựng Chương trình khuyến công Nghệ An giai đoạn 2021-2025 và giao cho Trung tâm khuyến công làm đầu mối khảo sát, đánh giá, tổng hợp xử lý dữ liệu xây dựng dự thảo Chương trình.

Sau khi xây dựng và hoàn thiện dự thảo Chương trình, Sở Công Thương đã tổ chức lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của UBND cấp huyện và các Sở, ngành liên quan, Sở Công Thương tiếp tục hoàn thiện bản dự thảo Chương trình để trình xin ý kiến UBND tỉnh;

Ngày 12/11/2020, UBND tỉnh đã tổ chức hợp để nghe các Sở: Tư Pháp, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Khoa học Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khu kinh tế Đông Nam và các Sở, ngành liên quan cho ý kiến về nội dung Chương trình. Tại cuộc họp đã có một số đại biểu tham gia ý kiến, sau đó, Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận tại cuộc họp và giao cho Sở Công Thương tiếp thu, chỉnh sửa.

Đến nay, Sở Công Thương đã bổ sung, hoàn thiện dự thảo và đã trình UBND phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Nghệ An xem xét phê duyệt. Mục tiêu của chương trình như sau:

- Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển và thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người.

 -Tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Sau khi UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, Sở Công Thương sẽ chủ trì phối hợp với các Sở, ngành hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện Chương trình một cách có hiệu quả, theo đúng quy định.

                                               Bùi Thị Hương Giang – Phòng Khuyến công

Phản hồi bài viết