Tổ chức Khóa huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh an toàn lao động trong sản xuất công nghiệp năm 2021

            Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương Nghệ An) phối hợp với Viện đào tạo và Hợp tác Giáo dục - Chi nhánh Công ty cổ phần đào tạo phát triển kinh tế (Bộ Xây dựng) tổ chức các khóa huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh an toàn lao động theo quy định Luật An toàn, Vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.
          2. Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

3. Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

4. Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

6. Nhóm 5: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động

II. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN:

Theo quy định tại Điều 18 Luật An toàn, Vệ sinh lao động 2015 và Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC:

1. Thời gian tổ chức: Sau khi Doanh nghiệp đăng ký huấn luyện, Trung tâm sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể và thống nhất với Doanh nghiệp để việc tổ  chức huấn luyện không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

2. Địa điểm: Tổ chức tại Doanh nghiệp (nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định).

3. Kinh phí: Do các Doanh nghiệp chi trả các khoản theo quy định (Mức kinh phí sẽ có thông báo cụ thể sau khi doanh nghiệp đăng ký số lượng huấn luyện).

Trung tâm đề nghị Doanh nghiệp đăng ký huấn luyện (theo mẫu) gửi về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An, số 70, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh trước ngày 15/4/2021. Để biết thêm thông tin đề nghị đơn vị liên hệ về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An, số 70, Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh. Điện thoại: 0383 595 594 hoặc số điện thoại di động: 0936.933.681 (Ông Phùng Mạnh Hùng, Phụ trách lớp học)./.

File đính kèm: images/FCKImage/file/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20Khuy%E1%BA%BFn%20c%C3%B4ng/C%C3%B4ng%20v%C4%83n%20Trung%20t%C3%A2m%20HLATL%C4%90.doc

Phản hồi bài viết