Các văn bản của Chính phủ, Bộ, Ngành về an toàn lao động và vệ sinh an toàn lao động

          1. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 (Luật số 10/2012/QH13 Bộ luật Lao động)

images/FCKImage/file/AT%20VSLD/1_%20B%E1%BB%98%20LU%E1%BA%ACT%20LAO%20%C4%90%E1%BB%98NG%202012.pdf

2. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 (Luật số 45/2019/QH14 Bộ luật Lao động)

images/FCKImage/file/AT%20VSLD/2_%20B%E1%BB%98%20LU%E1%BA%ACT%20LAO%20%C4%90%E1%BB%98NG%202019.pdf

3. LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 2015 (Luật số 84/2015/QH13 Luật An toàn, Vệ sinh lao động)

images/FCKImage/file/AT%20VSLD/3_%20LU%E1%BA%ACT%20AN%20TO%C3%80N,%20V%E1%BB%86%20SINH%20LAO%20%C4%90%E1%BB%98NG%202015.pdf

4. THÔNG TƯ 27/2013/TT-BLĐTB-XH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH

images/FCKImage/file/AT%20VSLD/10_%20TH%C3%94NG%20T%C6%AF%20272013TT-BL%C4%90TBXH%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20V%E1%BB%80%20C%C3%94NG%20T%C3%81C%20HU%E1%BA%A4N%20LUY%E1%BB%86N%20AN%20TO%C3%80N%20LAO%20%C4%90%E1%BB%98NG,%20V%E1%BB%86%20SINH%20LAO%20%C4%90%E1%BB%98NG%20DO%20B%E1%BB%98%20TR%C6%AF%E1%BB%9ENG%20B%E1%BB%98%20LAO%20%C4%90%E1%BB%98NG%20-%20TH%C6%AF%C6%A0NG%20BINH%20V%C3%80%20X%C3%83%20H%E1%BB%98I%20BAN%20H%C3%80NH.pdf

5. NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỂU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

images/FCKImage/file/AT%20VSLD/12_%20NGH%E1%BB%8A%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20442016N%C4%90-CP%20H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20LU%E1%BA%ACT%20AN%20TO%C3%80N,%20V%E1%BB%86%20SINH%20LAO%20%C4%90%E1%BB%98NG.pdf

6. NGHỊ ĐỊNH 39/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

images/FCKImage/file/AT%20VSLD/9_%20NGH%E1%BB%8A%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20392016N%C4%90-CP%20H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20LU%E1%BA%ACT%20AN%20TO%C3%80N,%20V%E1%BB%86%20SINH%20LAO%20%C4%90%E1%BB%98NG.pdf

7. THÔNG TƯ 13/2016/TT-BLĐTBXH DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

images/FCKImage/file/AT%20VSLD/8_%20TH%C3%94NG%20T%C6%AF%20132016TT-BL%C4%90TBXH%20DANH%20M%E1%BB%A4C%20C%C3%94NG%20VI%E1%BB%86C%20C%C3%93%20Y%C3%8AU%20C%E1%BA%A6U%20NGHI%C3%8AM%20NG%E1%BA%B6T%20V%E1%BB%80%20AN%20TO%C3%80N,%20V%E1%BB%86%20SINH%20LAO%20%C4%90%E1%BB%98NG%20DO%20B%E1%BB%98%20TR%C6%AF%E1%BB%9ENG%20B%E1%BB%98%20LAO%20%C4%90%E1%BB%98NG%20-%20TH%C6%AF%C6%A0NG%20BINH%20V%C3%80%20X%C3%83%20H%E1%BB%98I%20BAN%20H%C3%80NH.pdf

8. THÔNG TƯ 31/2018/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

images/FCKImage/file/AT%20VSLD/11_%20TH%C3%94NG%20T%C6%AF%20312018TT-BL%C4%90TBXH%20H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20HO%E1%BA%A0T%20%C4%90%E1%BB%98NG%20HU%E1%BA%A4N%20LUY%E1%BB%86N%20AN%20TO%C3%80N,%20V%E1%BB%86%20SINH%20LAO%20%C4%90%E1%BB%98NG%20DO%20B%E1%BB%98%20TR%C6%AF%E1%BB%9ENG%20B%E1%BB%98%20LAO%20%C4%90%E1%BB%98NG%20-%20TH%C6%AF%C6%A0NG%20BINH%20V%C3%80%20X%C3%83%20H%E1%BB%98I%20BAN%20H%C3%80NH.pdf

9. NGHỊ ĐỊNH 71/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP VÀ TIỀN CHẤT THUỐC NỔ

images/FCKImage/file/AT%20VSLD/6_%20NGH%E1%BB%8A%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20712018N%C4%90-CP%20H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20LU%E1%BA%ACT%20QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D,%20S%E1%BB%AC%20D%E1%BB%A4NG%20V%C5%A8%20KH%C3%8D%20V%E1%BA%ACT%20LI%E1%BB%86U%20N%E1%BB%94%20V%C3%80%20C%C3%94NG%20C%E1%BB%A4%20H%E1%BB%96%20TR%E1%BB%A2%20V%E1%BB%80%20V%E1%BA%ACT%20LI%E1%BB%86U%20N%E1%BB%94%20C%C3%94NG%20NGHI%E1%BB%86P%20V%C3%80%20TI%E1%BB%80N%20CH%E1%BA%A4T%20THU%E1%BB%90C%20N%E1%BB%94.pdf

10. NGHỊ ĐỊNH 140/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

images/FCKImage/file/AT%20VSLD/7_%20NGH%E1%BB%8A%20%C4%90%E1%BB%8ANH%201402018N%C4%90-CP%20S%E1%BB%ACA%20%C4%90%E1%BB%94I,%20B%E1%BB%94%20SUNG%20C%C3%81C%20NGH%E1%BB%8A%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20LI%C3%8AN%20QUAN%20%C4%90%E1%BA%BEN%20%C4%90I%E1%BB%80U%20KI%E1%BB%86N%20%C4%90%E1%BA%A6U%20T%C6%AF%20KINH%20DOANH%20V%C3%80%20TH%E1%BB%A6%20T%E1%BB%A4C%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH.pdf

         11. NGHỊ ĐỊNH 28/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

images/FCKImage/file/AT%20VSLD/5_%20NGH%E1%BB%8A%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20282020N%C4%90-CP%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20V%E1%BB%80%20X%E1%BB%AC%20PH%E1%BA%A0T%20VI%20PH%E1%BA%A0M%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH%20TRONG%20L%C4%A8NH%20V%E1%BB%B0C%20LAO%20%C4%90%E1%BB%98NG,%20B%E1%BA%A2O%20HI%E1%BB%82M%20X%C3%83%20H%E1%BB%98I,%20%C4%90%C6%AFA%20NG%C6%AF%E1%BB%9CI%20LAO%20%C4%90%E1%BB%98NG%20VI%E1%BB%86T%20NAM%20%C4%90I%20L%C3%80M%20VI%E1%BB%86C%20%E1%BB%9E%20N%C6%AF%E1%BB%9AC%20NGO%C3%80I%20THEO%20H%E1%BB%A2P%20%C4%90%E1%BB%92NG.pdf

         12. THÔNG TƯ 05/2020/TT-BLĐTBXH NGÀY 20/8/2020 CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

images/FCKImage/file/AT%20VSLD/13_%20TH%C3%94NG%20T%C6%AF%20062020TT-BL%C4%90TBXH%20V%E1%BB%80%20DANH%20M%E1%BB%A4C%20C%C3%94NG%20VI%E1%BB%86C%20C%C3%93%20Y%C3%8AU%20C%E1%BA%A6U%20NGHI%C3%8AM%20NG%E1%BA%B6T%20V%E1%BB%80%20AN%20TO%C3%80N,%20V%E1%BB%86%20SINH%20LAO%20%C4%90%E1%BB%98NG%20DO%20B%E1%BB%98%20LAO%20%C4%90%E1%BB%98NG%20-%20TH%C6%AF%C6%A0NG%20BINH%20V%C3%80%20X%C3%83%20H%E1%BB%98I%20BAN%20H%C3%80NH.pdf

 

Phản hồi bài viết