Hệ số, bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Với việc lương cơ sở không tăng năm 2021 nhiều tác động ảnh hưởng đến quyền lợi và chế độ của các đối tượng bị tác động bởi mức lương này. Bên cạnh những bất cập đã nêu, thì việc chưa tăng lương có một số điểm lợi.

Trong đó, nội dung được thể hiện qua 7 bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP  được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2013/NĐ-CP như sau:

Bảng 1: Bảng lương chuyên gia cao cấp.

Bảng 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (bao gồm cả cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và công chức ở xã, phường, thị trấn).

Bảng 3: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Bảng 4: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Bảng 5: Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. (bảng lương này đã bị bãi bỏ)

Bảng 6: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân.

Bảng 7: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân./.

 

Đậu Nghệ (Phòng HCTH)

 

Phản hồi bài viết