Doanh nghiệp công nghệ cao được xác định theo tiêu chí mới

          Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg ngày 16/03/2021, quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/4/2021.

Quyết định được đưa ra nhằm hạn chế tình trạng một số doanh nghiệp đa ngành nghề, trong đó có một phần liên quan đến công nghệ cao nhưng vẫn đăng ký là doanh nghiệp công nghệ cao để được hưởng những hỗ trợ về thuế, tiền thuê đất từ Nhà nước.

Dây chuyền sản xuất hiện đại - Công ty ICT Vina

Theo quy định mới, tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao như sau: Doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 18 của Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 được sửa đổi và bổ sung tại điều 75 của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và khoản 3 Điều 76 của luật Đầu tư số 61/2020/QH14, đồng thời đáp ứng các tiêu chí sau:

- Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hằng năm của doanh nghiệp.

- Tỷ lệ tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp trên giá trị của tổng doanh thu thuần trừ đi giá trị đầu vào (bao gồm giá trị nguyên vật liệu, linh kiện phục vụ sản xuất nhập khẩu và mua nội địa) hàng năm đạt mức nhất định tùy vào quy mô và doanh thu: Doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 6.000 tỷ đồng và tổng lao động từ 3.000 người trở lên phải đạt ít nhất 0,5%; Doanh nghiệp không thuộc trường hợp trên, có tổng nguồn vốn từ 100 tỷ đồng và tổng số lao động từ 200 người trở lên phải đạt ít nhất 1%; Doanh nghiệp còn lại phải đạt ít nhất 2%.

- Tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên của doanh nghiệp trên tổng số lao động: Doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 6.000 tỷ đồng và tổng số lao động từ 3.000 người trở lên phải đạt ít nhất 1%; Doanh nghiệp không thuộc trường trên, có tổng nguồn vốn từ 100 tỷ đồng và tổng số lao động từ 200 người trở lên phải đạt ít nhất 2,5%; Đối với doanh nghiệp còn lại phải đạt ít nhất 5%.

Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg quy định doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao trước thời điểm 30/4/2021 có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp thì thực hiện theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg.

Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30/4/2021 và thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015.

Hương Giang - Phòng khuyến công

Phản hồi bài viết