Nghệ An ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh

 

 Nhằm cụ thể hóa các nội dung chi và mức chi một cách rõ ràng, phù hợp với địa phương và thiết thực nhất đến các cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, ngày 5/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An. Mức hỗ trợ kinh phí khuyến công của UBND tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND đang ở mức thấp so với văn bản của Bộ Tài chính quy định về nội dung chi và mức chi cho hoạt động khuyến công đã thay đổi và tăng đáng kể.

Theo đó, cơ bản các nguyên tắc sử dụng, đối tượng thụ hưởng, mức hỗ trợ được xây dựng và thực hiện theo Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công, Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự lập, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công. Ngoài ra, Quy chế còn có một số sự điều chỉnh để phù hợp với tình hình địa phương, cụ thể:

1. Chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật:

a)  Mô hình trình diễn để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới:

- Tổng vốn đầu tư từ 2.000 triệu đồng đến dưới 4.000 triệu đồng: Mức hỗ trợ 350 triệu đồng/mô hình;

- Tổng vốn đầu tư từ 4.000 triệu đồng đến dưới 6.000 triệu đồng: Mức hỗ trợ 450 triệu đồng/ mô hình;

- Tổng vốn đầu tư từ 6.000 triệu đồng đến dưới 8.000 triệu đồng: Mức hỗ trợ 550 triệu đồng/ mô hình;

- Tổng vốn đầu tư từ 8.000 triệu đồng đến dưới 10.000 triệu đồng: Mức hỗ trợ 650 triệu đồng/mô hình;

- Tổng vốn đầu tư từ 10.000 triệu đồng đến dưới 12.000 triệu đồng: Mức hỗ trợ 750 triệu đồng/mô hình;

- Tổng vốn đầu tư từ 12.000 triệu đồng đến dưới 15.000 triệu đồng: Mức hỗ trợ 850 triệu đồng/mô hình;

- Tổng vốn đầu tư từ 15.000 triệu đồng trở lên: Mức hỗ trợ 900 triệu đồng/mô hình.

b) Mô hình của các cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động có hiệu quả cần phổ biến tuyên truyền, nhân rộng để các tổ chức, cá nhân khác học tập, bao gồm các chi phí: Hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ; hoàn thiện quy trình sản xuất, phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật. Mức hỗ trợ là 90 triệu đồng/mô hình.

2 Chi hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiến tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:

a) Giá trị chi phí mua máy móc thiết bị đầu tư từ 100 triệu đồng đến 600 triệu đồng: Mức hỗ trợ 45% chi phí, nhưng không quá 250 triệu đồng/cơ sở;

b) Giá trị chi phí mua máy móc thiết bị đầu tư trên 600 triệu đồng: Mức hỗ trợ 45% chi phí, nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở;

Trường hợp chi hỗ trợ dây chuyền công nghệ thì mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thụ công nghiệp.

Ngoài ra, quy chế mới quy định hàng năm trước ngày 01/7 thay vì 30/10 như quy chế cũ, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp Nghệ An căn cứ vào kế hoạch đề nghị hỗ trợ khuyến công của các đơn vị, tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương trình nội dung và kinh phí cho năm kế hoạch.

Quyết định Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/10/2021 và thay thế Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An.

Xem chi tiết Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND tại đây.

images/FCKImage/file/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20Khuy%E1%BA%BFn%20c%C3%B4ng/Quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-32-thay-th%E1%BA%BF-53-v%E1%BB%81-khuy%E1%BA%BFn-c%C3%B4ng.pdf

 

                                                          Chế Vinh - Phòng Khuyến công

 

Phản hồi bài viết