Nghệ An: Triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

           Thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030”; Công văn số 8425 của Bộ Công Thương về việc xây dựng kế hoạch hành động thực hiện, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch 125/KH-UBND ngày 25/2/2022, giai đoạn 2022 – 2025. Theo Kế hoạch, tỉnh Nghệ An tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan xúc tiến thương mại, tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh... của tỉnh trên cơ sở kết nối đồng bộ với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. Nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển, tìm kiếm các cơ hội thương mại trong và ngoài nước, góp phần tái cơ cấu ngành Công Thương. Mục tiêu đến năm 2025:

- Xây dựng, hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại và các ngành hàng thương mại và xuất khẩu trọng điểm của tỉnh vào Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. 100% tổ chức xúc tiến thương mại và 100% doanh nghiệp được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số và 20% trong số này có phát sinh giao dịch và chia sẻ thông tin. 25% số lượng hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh được tổ chức trên môi trường số.

- 100% các tổ chức xúc tiến thương mại; trên 1.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh và cán bộ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã được tham gia tập huấn, hướng dẫn, cập nhật các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại và bảo đảm an toàn thông tin.

- 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 1.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng, khai thác, vận hành các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

- 100% thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp trên cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh với trên 90% doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Trước mắt, năm 2022 sẽ tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Xây dụng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến thương mại nhằm kết nối hiệu quả với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để triển khai có hiệu quả Quyết định số 1968/QĐ-TTg; Tổ chức tập huấn nâng cao an toàn thông tin mạng cho các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, họp tác xã, hộ kinh doanh; cán bộ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã. Nghệ An cũng sẽ tham gia đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia các hội chợ thương mại trong môi trường số. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại cho sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nâng cao nhận thức về sự cần thiết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại…

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương hướng dẫn tổ chức xúc tiến, doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tài khoản sau khi Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số được xây dựng xong, tích hợp các cơ sở dữ liệu, thông tin về xúc tiến thương mại của tỉnh lên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, hướng dẫn doanh nghiệp mở tài khoản, khai thác thông tin và chia sẻ dữ liệu sau khi hoàn thành đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyến đổi số trong xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh.

   

                                                                  Chế Thị Oanh - Phòng HCTH

 

 

Phản hồi bài viết