Thị xã Hoàng Mai nỗ lực hỗ trợ các HTX phát triển

 

Thời gian qua, với sự hỗ trợ của các cấp, ngành và địa phương, trên địa bàn thị xã Hoàng Mai đã hình thành được nhiều hợp tác xã (HTX). Các HTX đã liên kết chặt chẽ với các thành viên, hộ gia đình để có nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất ổn định, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, mang lại lợi ích cho người dân và các HTX.

Theo thống kê của UBND thị xã Hoàng Mai, toàn thị xã hiện có 29 HTX, tăng 02 HTX so với cuối năm 2021, gồm: 23 HTX dịch vụ nông nghiệp, 06 HTX phi nông nghiệp với tổng số lao động: 12.203 người. Vốn hoạt động: 112.345 triệu đồng, tăng 2.845 triệu đồng so với năm 2021. Doanh thu năm 2022 đạt 66,77 tỉ đồng, tăng 316 triệu đồng so với năm 2021. Để hỗ trợ các HTX nông nghiệp phát triển, Thị ủy Hoàng Mai đã ban hành Đề án số 16-ĐA/TU ngày 26/3/2019 về phát triển Hợp tác xã và làng nghề trên địa bàn thị xã giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Để thực hiện tốt Đề án này, UBND thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp với các phòng, cơ quan chuyên môn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của Đề án 16 và Kế hoạch số 162/KH-UBND qua hệ thống truyền thanh xã, phường, qua các cuộc họp, hội nghị của khối, thôn... Nhờ vậy, nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý HTX, các thành viên HTX tiếp tục được nâng cao, nhiều HTX đã mạnh dạn đổi mới, đầu tư, mở rộng quy mô ngành nghề sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, UBND thị xã triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, công nghiệp: Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định về việc ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh,... cụ thể: Hỗ trợ dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn tại HTX Quỳnh Liên, kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng.  Hỗ trợ HTX Bình Minh (Quỳnh Vinh) xây dựng hệ thống xử lý nước thải trang trại theo nội dung Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng. Hỗ trợ HTX DVNN Hoàng An (Quỳnh Lập) xây dựng mô hình nuôi ong lấy mật và chế biến mật ong từ nguồn hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới.

Năm 2022, các Hợp tác xã tích cực chuyển đổi mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang hướng sản xuất hàng hóa. Bên cạnh các hoạt động truyền thống như: dịch vụ cung cấp giống, vật tư, phân bón phục vụ sản xuất trồng trọt, dịch vụ thủy lợi nội đồng thì hiện nay, các hoạt động sản xuất kinh doanh mới đã bước đầu hình thành và phát triển: dịch vụ tín dụng nội bộ (HTX Mai Hùng, Phường Mai Hùng), sản xuất kinh doanh mật ong (HTX Hoàng An, xã Quỳnh Lập)... một số sản phẩm của các HTX đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; các HTX đã tích cực tham gia các gian hàng triển lãm thương mại trong và ngoài tỉnh như: các sản phẩm nghệ, sắn dây, đậu nành ... của HTX Đồng Tâm, Bình An (xã Quỳnh Vinh), sản phẩm rau củ quả của HTX Nông sản sạch xứ Nghệ và HTX Quỳnh Liên đã được đưa vào tiêu thụ tại Siêu thị Lotte Mart (Vinh), hệ thống chuỗi thực phẩm sạch Bibigreen...

Sản phẩm rau củ quả của HTX Nông sản sạch xứ Nghệ và HTX Quỳnh Liên đạt chất lượng theo tiêu chuẩn OCOP

Với mục tiêu tiếp tục xây dựng, củng cố các chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, trong năm qua các đơn vị đã phối hợp với Sở Công Thương triển khai xây dựng mô hình sản xuất và chế biến rau sạch tại HTX Quỳnh Liên; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng hệ thống nước thải trang trải chăn nuôi bò tại HTX Bình Minh (xã Quỳnh Vinh).

Từ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, địa phương, trên địa bàn thị xã ngày càng hình thành thêm nhiều HTX kiểu mới, sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm khép kín, từ sự liên kết chặt chẽ giữa các HTX với các thành viên, hộ gia đình để có sản phẩm đầu vào ổn định đến chế biến và liên kết với doanh nghiệp để xuất khẩu các sản phẩm của HTX. Cùng với đó, các HTX đã từng bước khắc phục những hạn chế, đổi mới công tác quản lý và điều hành. Đội ngũ cán bộ quản lý HTX ngày càng được nâng cao về trình độ và định hướng hoạt động, tổ chức thêm ngành nghề, dịch vụ mới, chủ động hơn trong cơ chế thị trường nên hiệu quả sản xuất kinh doanh ngày càng tăng. Nhiều HTX đã làm được các khâu dịch vụ thiết yếu, kết nối được với doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào và thu mua sản phẩm đầu cho thành viên ra.

Để các HTX trên địa bàn phát triển hiệu quả hơn nữa, thị xã Hoàng Mai xác định tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc phát triển HTX trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tập trung tuyên truyền về các mô hình HTX tiêu biểu, phát huy vai trò cộng đồng, trách nhiệm xã hội và các lợi ích cho thành viên. Tăng cường công tác đào tạo nhân lực đội ngũ cán bộ quản lý HTX; thu hút nhân lực đã qua đào tạo, có kiến thức, nhân lực trẻ về làm việc cho HTX. Hỗ trợ thúc đẩy thúc đẩy HTX tham gia liên kết với doanh nghiệp và các hộ nông dân; Đẩy mạnh hỗ trợ HTX kết nối thị trường đầu vào, đầu ra, liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ thông qua nhiều hình thức khác nhau như: các diễn đàn kết nối nông sản, phiên chợ, hội chợ xúc tiến thương mại, xây dựng trang web, sàn giao dịch (truyền thống, điện tử), hỗ trợ xây dựng cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm nhằm đẩy mạnh cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Ngoài ra, cần tăng cường đổi mới phương thức chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao cho các HTX  nông nghiệp. Ưu tiên hỗ trợ HTX sản xuất quy mô lớn theo tiêu chuẩn chất lượng gắn với ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa và liên kết chuỗi giá trị; hỗ trợ HTX tập trung ruộng đất để sản xuất theo quy mô lớn thuận lợi cho ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi giá trị. Tập trung chú trọng các HTX nông nghiệp tại Quỳnh Liên gắn với chương trình MTQG xây dựng NTM (xã Quỳnh Liên đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023). Chỉ đạo hướng dẫn phường Quỳnh Dị thành lập HTX đủ năng lực, đủ kinh nghiệm để quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nước mắm Quỳnh Dị một cách có hiệu quả. Thành lập mới 01 HTX hoạt động trong các lĩnh vực cung ứng dịch vụ nông nghiệp, sản xuất hàng hóa.

                                              Thùy Linh - Phòng Hỗ trợ và Tư vấn

Phản hồi bài viết