Các văn bản của Chính phủ, Bộ, Ngành, Tỉnh Nghệ An Chính sách ưu đãi, hướng dẫn thủ tục pháp lý hỗ trợ phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ

I. Các văn bản của Chính phủ, Bộ, Ngành về chính sách ưu đãi, thủ tục, pháp lý hỗ trợ ngành Công nghiệp hỗ trợ

1. Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về Phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ

images/FCKImage/file/N%C4%90%201112015.pdf

 2. Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/1/2017 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt các Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025

images/FCKImage/file/Q%C4%90%2068.pdf

   3. Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

images/FCKImage/file/QDD102017.pdf

4. Thông tư 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài Chính hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ

images/FCKImage/file/Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%2029.pdf

5. Thông tư 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

images/FCKImage/file/55-BCT_signed.pdf

  6. Quyết định 4572/QĐ-BCT ngày 07/12/2017 ban hành quy chế xây dựng, tiếp nhận và thẩm định, phê duyệt về thực hiện các đề án thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

images/FCKImage/file/4572_QD-BCT_372310.pdf

   7. Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ : Về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

images/FCKImage/file/115_signed.pdf

  II. Các văn bản của Tỉnh Nghệ An về chính sách ưu đãi, thủ tục, pháp lý hỗ trợ ngành Công nghiệp hỗ trợ

 1. Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về phê duyệt chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2025

images/FCKImage/file/6_%20Q%C4%90%201306_Q%C4%90-UBND%20Q%C4%90%20v%E1%BB%81%20vi%E1%BB%87c%20ph%C3%AA%20duy%E1%BB%87t%20ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20CNHT%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%202018-2025.pdf

2. Công văn số 63/SCT-TTKC ngày 12 tháng 1 năm 2021 của Sở Công Thương Nghệ An về việc đăng ký tham gia thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021

images/FCKImage/file/DK%20tham%20gia%20CNHT%202021.pdf

3. Công văn số 278/SCT-TTKC ngày 17 tháng 2 năm 2021 của Sở Công Thương Nghệ An về việc đăng ký tham gia thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022

images/FCKImage/file/Dk%20chuong%20trinh%20CNHT%202022.pdf

4. Quyết định số 41/2022/Qđ-UBND ngày 22/8/2022 về Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

images/FCKImage/file/Quy%20ch%E1%BA%BF%20CNHT%20s%E1%BB%91%2041.pdf

Phản hồi bài viết