Hệ thống văn bản của Chính phủ, Bộ, Ngành và tỉnh Nghệ An về chính sách pháp luật, hướng dẫn hỗ trợ Khuyến công

 I. Văn bản về chương trình Khuyến công Quốc gia Giai đoạn 2021-2025

1. Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công

images/FCKImage/file/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20Khuy%E1%BA%BFn%20c%C3%B4ng/45ND.doc

2. Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công

images/FCKImage/file/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20Khuy%E1%BA%BFn%20c%C3%B4ng/TT%2046_01.pdf

3. Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí Khuyến công Quốc gia

images/FCKImage/file/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20Khuy%E1%BA%BFn%20c%C3%B4ng/36_2013_TT-BCT_218107.pdf

4. Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29/9/2017 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công

images/FCKImage/file/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20Khuy%E1%BA%BFn%20c%C3%B4ng/TT_20_2017_TT_BCT.pdf

5. Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

images/FCKImage/file/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20Khuy%E1%BA%BFn%20c%C3%B4ng/39_signed.pdf

6. Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn lập, quản lý, sử  dụng kinh phí Khuyến công

images/FCKImage/file/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20Khuy%E1%BA%BFn%20c%C3%B4ng/28_2018_TT-BTC_383767.pdf

7. Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ Công Thương về sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí Khuyến công Quốc gia

images/FCKImage/file/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20Khuy%E1%BA%BFn%20c%C3%B4ng/17-BCT_signed.pdf

8. Quyết định số 4371/QĐ-BCT ngày 23/11/2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia 

images/FCKImage/file/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20Khuy%E1%BA%BFn%20c%C3%B4ng/4371%20DINH%20M%E1%BB%A8C%20HO%20TRO%20KC%20QGIA.pdf

9. Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt chương trình Khuyến công Quốc gia giai đoạn 2021-2025

images/FCKImage/file/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20Khuy%E1%BA%BFn%20c%C3%B4ng/1881_signed.pdf

II. Các văn bản về chương trình Khuyến công tỉnh Nghệ An

1. Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An (thay thế cho Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND)

images/FCKImage/file/Quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-32-thay-th%E1%BA%BF-53-v%E1%BB%81-khuy%E1%BA%BFn-c%C3%B4ng.pdf

2. Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

images/FCKImage/file/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20Khuy%E1%BA%BFn%20c%C3%B4ng/45_2015_QD-UBND_288351.pdf

3. Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016-2020

images/FCKImage/file/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20Khuy%E1%BA%BFn%20c%C3%B4ng/46_2015_QD-UBND_288352.pdf

4. Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 04/2017 của UBND tỉnh Nghệ An Ban hành danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đối tượng tham gia học chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

images/FCKImage/file/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20Khuy%E1%BA%BFn%20c%C3%B4ng/55_2017_QD-UBND_359306.pdf

5. Quyết định số 4716/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

images/FCKImage/file/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20Khuy%E1%BA%BFn%20c%C3%B4ng/4716+Ph%C3%AA+duy%E1%BB%87t+Ch%C6%B0%C6%A1ng+tr%C3%ACnh+khuy%E1%BA%BFn+c%C3%B4ng+t%E1%BB%89nh+Ngh%E1%BB%87+An+giai+%C4%91o%E1%BA%A1n+2021+-+2025.pdf

III. Các văn bản quy định, hướng dẫn thủ tục pháp lý về việc bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu

1. Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/08/2014 của Bộ Công Thương Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu

images/FCKImage/file/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20Khuy%E1%BA%BFn%20c%C3%B4ng/26_2014_TT-BCT_247877.pdf

2. Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/08/2014 của Bộ Công Thương Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu

images/FCKImage/file/V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20Khuy%E1%BA%BFn%20c%C3%B4ng/14_2018_TT-BCT_385931.pdf

Phản hồi bài viết