Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm

Chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An

1. Thực hiện các hoạt động khuyến công.

2. Thực hiện các hoạt động công nghiệp hỗ trợ.

3. Tư vấn khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp.

4. Xúc tiến đầu tư công nghiệp.

5. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, xúc tiến đầu tư.

6. Tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp, kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ, kỹ thuật an toàn trong vận chuyển hàng công nghiệp.

7. Tổ chức, liên kết huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động trong sản xuất công nghiệp theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức giới thiệu và bán sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao./.

 

Phản hồi bài viết