Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm

Chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An

CHỨC NĂNG:

Phục vụ quản lý nhà nước ngành Công thương trên địa bàn tỉnh; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động khuyến công quy định tại Nghị định số 134/2004/NĐ-CP và lĩnh vực tư vấn phát triển công nghiệp.

Tham mưu cho Sở Công Thương quản lý và triển khai các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công trên địa bàn tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Ban hành các văn bản cá biệt, văn bản chuyên ngành thuộc thẩm quyền của Trung tâm.

3. Trực tiếp thực hiện các hoạt động khuyến công theo chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công được giao.

4. Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp nông thôn và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.

5. Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại Trung tâm như: quy hoạch phát triển các ngành, sản phẩm; cơ sở công nghiệp nông thôn và nhu cầu cần hỗ trợ; danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư; các dự án có hiệu quả cao cần phổ biến nhân rộng; nguồn nguyên liệu - thị trường, cơ hội kinh doanh liên kết hợp tác hoặc mua bán sản phẩm...

6. Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; ấn phẩm; tờ rơi, tờ gấp; trang web và các hình thức thông tin đại chúng khác để phổ biến kiến thức, mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, thiết bị - công nghệ tiên tiến, thông tin thị trường và các thông tin khác cho cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.

7. Thực hiện các hoạt động tư vấn khuyến công, bao gồm:

a) Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, năng lượng và các công trình khác (bao gồm đầu tư mới, đầu tư mở rộng); dự án về xử lý ô nhiễm môi trường; sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

b) Tư vấn về lĩnh vực: Marketting, quản lý tài chính - kế toán - sản xuất - nhân lực, thiết kế mẫu mã và chất lượng sản phẩm, bao bì đóng gói, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, tuyển dụng và đào tạo lao động, huy động vốn, xin ưu đãi đầu tư, áp dụng phương pháp quản lý chất lượng, sản xuất và kinh doanh như ISO, GMF, HACCP và các thủ tục hành chính khác theo quy định của pháp luật, phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh;

c) Tổ chức các hoạt động tư vấn khuyến công tại Trung tâm, điểm tư vấn khuyến công ở các xã, huyện, thị trong tỉnh, các hội chợ triển lãm; tư vấn trực tiếp tại cơ sở; tư vấn qua mạng internet, điện thoại, các phương tiện thông tin đại chúng khác;

d) Tổ chức các đoàn nghiên cứu, khảo sát, học tập ở trong nước và ngoài nước về hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.

8. Được ký kết, thực hiện các hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật với các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên, trước pháp luật về các hợp đồng do Trung tâm ký kết, thực hiện.

9. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện và hỗ trợ kinh phí cho chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh.

10. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ khuyến công đối với hoạt động khuyến công cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

11. Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp, bao gồm:

a) Tư vấn lập dự án: Quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khu - cụm - điểm công nghiệp, ngành nghề và làng nghề nông thôn trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, điện lực; quy hoạch đô thị, cụm điểm dân cư trên địa bàn tỉnh;

b) Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp (bao gồm cả khu - cụm - điểm công nghiệp, điện, khai thác và chế biến khoáng sản), thương mại, dân dụng và cụm dân cư nông thôn như: Lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán; tổ chức đấu thầu; quản lý dự án, giám sát thi công;

c) Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; sản xuất sạch hơn và vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm;

d) Tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

12. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư công nghiệp, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm.

13. Thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công thương, Cục Công nghiệp địa phương và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

14. Phối hợp với các cơ quan, đề xuất khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (bao gồm cả việc công nhận làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương).

15. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, xúc tiến đầu tư.

16. Xây dựng, triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động công nghiệp hỗ trợ theo quy định; đôn đốc, theo dõi kiểm tra các đơn vị được hỗ trợ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

17. Tổ chức, hỗ trợ, liên kết tập huấn, đào tạo nâng cao nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp, kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ, kỹ thuật an toàn trong vận chuyển hàng công nghiệp, an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động trong sản xuất công nghiệp theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn phát triển công nghiệp hỗ trợ theo quy định; nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm công nghiệp hỗ trợ.

19. Tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo, học tập kinh nghiệm; kết nối cung cầu, tham gia xúc tiến đầu tư và thương mại trong và ngoài nước để thúc đẩy hoạt động công nghiệp hỗ trợ.

20. Tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng ký thương hiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; xây dựng và cập nhật  cơ sở dữ liệu trên trang thông tin điện tử; xuất bản ấn phẩm về công nghiệp hỗ trợ theo quy định.

21. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ... để thực hiện chương trình, đề án công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn; tổ chức thực hiện các chương trình, đề án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh theo quy định của cấp có thẩm quyền.

21. Quản lý các nguồn kinh phí, tài sản được giao và đội ngũ công chức, viên chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao./. 

Phản hồi bài viết