Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm

Chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương Nghệ An

1. Thực hiện các hoạt động khuyến công.

2. Thực hiện các hoạt động công nghiệp hỗ trợ.

3. Thực hiện các hoạt động tiết kiệm năng lượng.

4. Thực hiện các nhiệm vụ tư vấn hỗ trợ lĩnh vực: khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, tiết kiệm năng lượng.

5. Xúc tiến đầu tư công nghiệp.

6. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, xúc tiến đầu tư.

7. Tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp, kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ, kỹ thuật an toàn trong vận chuyển hàng công nghiệp.

8. Tổ chức, liên kết huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động trong sản xuất công nghiệp theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức giới thiệu và bán sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao./.

images/FCKImage/file/Q%C4%90%20th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20Trung%20t%C3%A2m%202022.pdf

 

Phản hồi bài viết