Bộ Công Thương ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương

Bộ Công Thương ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương

Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã một số nội dung tại Công văn số 473/SCT-KCTV ngày 07/4/2020 kèm theo images/FCKImage/file/473001_2020040803445656356020200408035422036_Signed.pdf

Quyết định 842/QĐ-BCT  images/FCKImage/file/1580001_20200320092544_20200320093401279%20(1).pdf

Phản hồi bài viết