Album - Tiềm năng du lịch Nghệ An

Nghệ An là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Trong những năm qua, đặc biệt là từ sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Du lịch Nghệ An đã có những bước chuyển mình và đạt được những kết quả quan trọng.