Làng nghề

31/07/2019 9:46:16 SA

Duy trì sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Nghệ An

Duy trì Sản xuất sạch hơn là một trong 6 bước trong tiến trình áp dụng các giải pháp sạch hơn. Nếu 5 bước của tiến trình đó được thực hiện theo nguyên tắc tiếp cận hệ thống như: khảo sát, nghiên cứu, phân tích, nhận dạng, thực hiện khả thi các giải pháp, đặt ra các chỉ tiêu sản xuất và theo dõi, đánh giá kết quả...