Bản tin Công nghiệp hỗ trợ

31/12/2020 5:12:39 CH

Nghệ An hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện, đổi mới công nghệ và sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đến 500 triệu đồng/doanh nghiệp

Đối tượng là các Công ty, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh sản xuất các sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ)